Ruitenberglaan 26 | 6826 CC | Arnhem

Doel

Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert


Doel
In artikel 2 van de statuen van de Stichting Fondsbeheer Gelderland valoriseert zijn van de stichting de doelstellingen en de wijze waarop deze verwezenlijkt kunnen worden als volgt opgenomen.
 
* De stichting heeft ten doel:
- het ondersteunen van startende innovatieve ondernemingen in Oost Nederland en de Euregio Rijn-Waal;
- het versterken van het innovatieve vermogen en de groei van bestaande en nieuwe ondernemingen;
- het stimuleren van de werkgelegenheid;
- het verrichten van uitvoerende taken voor het fonsbeheer in het kader van het project Gelderland valoriseert;
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn;
- het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b
  Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 
* De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het opsporen en beoordelen van (toekomstige) ondernemers met innovatieve plannen bij de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere organisaties;
- het bijdragen aan het opzetten en onderhouden van een hoogwaardige valorsatieinfrastructuur;
- het beheren van geldmiddelen, waaronder subsidiegelden;
- het verstrekken van geldleningen aan ondernemingen;
- het verstrekken van zekerheden.
 
* De stichting beoogt niet het maken van winst.